Izrada prijave projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava EU

Početak svake projektne prijave je niz sastanaka upoznavanja projektnih timova u kojima se detaljno pregledava projektna ideja te uobličava za prijavu na EU bespovratna sredstva.

Naš tim stručnjaka pregledati će dakle vašu projektnu ideju, provjeriti njenu prihvatljivost za prijavu na određenu vrstu natječaja, te je po potrebi oplemeniti, nadodati određene aktivnosti koje bi je učinile prilagođenijoj natječajima Europske Unije.

Projektna prijava uključiti će niz internih i eksternih stručnjaka koji moraju raditi u timu koji jedini može odraditi projektnu prijavu u bilo kojoj vrsti većeg projekta, te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju natječaj zahtijeva.

Kako cjelokupna prijava za dodjelu bespovratnih sredstava EU zahtijeva različite profile stručnjaka, često se događa situacija da određeni stručnjaci nemaju potrebna znanja za izradu određene dokumentacije, ili njezinih dijelova, poglavito onih financijske prirode.

Navedena dokumentacija uključuje poslovne planove, investicijske elaborate i studije izvodljivosti, čiji je detaljniji raspis prikazan u dijelu naših usluga poslovnog i financijskog planiranja.

Naši stručnjaci s dugogodišnjim iskustvima izrade navedene dokumentacije mogu vam pomoći u izradi parcijalnih dijelova dokumentacije, kao i cjelokupnog dokumenta kojeg zahtijeva predmetni natječaj.

Osim navedenog, možemo vam pružiti slijedeće dodatne i posebne usluge vezane za izradu i pripremu samog projekta :

  • Izrada proračuna (budžeta) projekta
  • Izrada logičke matrice projekta
  • Priprema GANTT chartova
  • Financijsko upravljanje projektom
  • Priprema natječajne dokumentacije za postupke javne nabave
  • Provedba i konzultacije u postupcima javne nabave

U slučaju da su Vam potrebne dodatne usluge, u razgovoru s Vama možemo na osnovu navedenih potreba pružiti i brojne druge vrste posebnih konzultantskih usluga.

Listu uspješno napisanih i provedenih projekata u kojima je sudjelovao naš stručni tim možete vidjeti na stranici EuropskiFondovi.eu

UHY predstavlja pouzdanog partnera, upoznatog sa svim regulativama i propisima koji se tiču brzorastućih tehnoloških firmi, a to nam je najbitnije.

Ime Prezime
CEO

Imate dodatna pitanja?