06.01.2019.

Kategorije

NOVOSTI O PDV-u od 01. siječnja 2019. godine

Od 01.01.2019. godine na snagu je stupio

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 106/18)

i  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 1/19).

Izmjene koje su navedene u Zakonu i Pravilniku su slijedeće:

Po sniženoj stopi PDV-a od 5% oporezuju se svi lijekovi (receptni i bezreceptni) te isporuka knjiga i novina koje izlaze dnevno, neovisno o obliku u kojem se isporučuju, dok se isporuka novina i časopisa koji izlaze periodično, neovisno o obliku u kojem se isporučuju, oporezuje po stopi 13%.

Proširuje se primjena stope PDV-a od 13% na:

 1. dječje pelene
 2. ​​​isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
 3. ​isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
 4. isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi
 5. isporuku žive ribe
 6. isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka
 7. isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica
 8. isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće
 9. isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova
 10. isporuku svježih jaja peradi, u ljusci
 11. ​usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo
 12. Primjena sniženih stopa PDV-a 5% i 13% u pogledu njihove proširene primjene detaljnije je pojašnjena Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.​

 

Ukinut je vrijednosni prag u iznosu 400.000,00 kn vezano za odbitak 50% pretporeza kod osobnih automobila (dopušten je odbitak 50% pretporeza za sve osobne automobile neovisno o njihovoj vrijednosti).

Upisivanje u registar obveznika PDV-a izvršavat će se temeljem oporezivih isporuka u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini. Znači porezni obveznik upisuje se registar obveznika PDV-a u tijeku godine ako ostvari isporuke veće od 300.000,00 kuna.

Usluge logopeda oslobađaju se od plaćanja PDV-a obzirom da se prema posebnom propisu djelatnost logopedije može obavljati na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite te da se logopedi smatraju zdravstvenim radnicima.

Uvedena je obveza podnošenja posebne evidencije o primljenim računima (sadrži podatke iz Knjige U-RA) na način da je istu uz prijavu PDV-a elektroničkim putem obvezan podnijeti porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te da istu iznimno ne podnosi porezni obveznik koji prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku.

Prijenos porezne obveze na tuzemnog primatelja temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u više se ne primjenjuje ako mu isporuku obavi strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.

Ukinuta je obveza podnošenja Prijave za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u (Obrazac – INO PPO).

Propisuje se da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u RH obvezan platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).

Uvodi se mjera prema kojoj Porezna uprava može u slučaju sumnje u opravdanost dodjele PDV identifikacijskog broja od poreznog obveznika, kojem je PDV identifikacijski broj dodijeljen, tražiti podnošenje instrumenta osiguranja plaćanja PDV-a.

Uvodi se mjera u dijelu odgovornosti prema kojoj Porezna uprava ili Carinska uprava može od poreznog obveznika koji stječe rabljena prijevozna sredstva iz druge države članice, prije njihove registracije, zatražiti polaganje osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a koja proizlazi iz stjecanja rabljenih prijevoznih sredstava.

Za strane porezne obveznika koji obavljaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području RH (tzv. autobuseri) uvodi se obveza podnošenja Prijave usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP) putem posebne adrese elektroničke pošte prije svakog obavljanja tih usluga.

U cilju usklađenja s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu, s učinkom od 1. siječnja 2019. implementirane su odredbe koje se odnose na mjesto isporuke, izdavanje računa i definiciju poreznog obveznika koji nema sjedište u Europskoj uniji.

Od 01. siječnja 2019. stupaju na snagu odredbe u pogledu oporezivanja vrijednosnih kupona.

Smanjenje opće stope PDV-a od 25% na 24% s primjenom od 1. siječnja 2020.

NOVOSTI

15.02.2019.

MSFI 16 – Najmovi

MSFI 16 – Najmovi stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine i donosi potpuno nove zahtjeve priznavanja leasinga u financijskim izvještajima poduzetnika.

Imate dodatna pitanja?